Termeni si Conditii Generale

Vă rugăm să regăsiți mai jos Termenii și Condițiile Generale, în conformitate cu care FlightClaimEU își oferă serviciile. Vă recomandăm să parcurgeți textul de față integral – nu ezitați să păstrați o copie digitală sau tipărită a acestuia. Vă rugăm să rețineți că ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Generale.

Articolul 1: Definiții

 1. Cerere despăgubire: o cerere despăgubire din partea unui reclamant, în baza regulamentului EC 261/2004.
 2. Reclamant/solicitant: fiecare persoană fizică, care depune o cerere de despăgubire pe platforma FlightClaimEU.
 3. Debitor: parte ce are o datorie față de un client.
 4. Client: fiecare persoană fizică și / sau juridică, reprezentantul / reprezentanții săi, agentul / agenții autorizați, succesorul/succesorii și / sau moștenitorul/moștenitorii cel/cei care a/au încheiat un acord cu FlightClaimEU sau care a/auinstruit FlightClaimEU în numele reclamantului declara
 5. Acord: acordul la care clientul este obligat după acceptarea acestor termeni și condiții generale.
 6. FlightClaimEU: societatea cu răspundere limitată CCN B.V., cu sediul social și sediul principal în Amsterdam, Olanda.
 7. com: site-ul Internet al FlightClaimEU care oferă pasagerilor companiei aeriene diverse opțiuni de a-și exercita drepturile, în baza Regulamentului European EC261/2004.
 8. FOP: Flight Observation Pack (Pachet de observare a zborului) ce conține (dacă este disponibil) date relevante pentru zbor, aeroport, presă și vreme pentru un anumit zbor, dintr-o anumită zi.
 9. Comision perceput doar în caz de succes: costurile pentru client si/sau solicitant depind de succesul demersurilor FlightClaimEU.Daca demersurile FlightClaimEU nu sunt incununate de succes, nici un comision nu va fi perceput. Acest aspect va fi comunicat explicit de FlightClaimEU.
 10. Birou de rambursare: serviciu unde o cerere poate fi depusă la FlightClaimEU.

Articolul 2: Generalități

 1. Acești termeni și condiții se aplică tuturor acordurilor dintre FlightClaimEU și client și/sau solicitant, în măsura în care aceste condiții nu au fost derogate în mod explicit prin acordul scris al părților.
 2. FlightClaimEU are dreptul în orice moment să aducă modificări acestor termeni și condiții generale, cu excepția dispozițiilor prevăzute în secțiunea 6:236, articolul i, din Codul Civil Olandez.
 3. În măsura în care FlightClaimEU, în îndeplinirea acordului, folosește un intermediar/i și/sau terțe părți, termenii și condițiile generale se aplică și acestora.
 4. FlightClaimEU depune toate eforturile pentru a obține rezultate cât mai bune.
 5. FlightClaimEU tratează toate informațiile personale ale clientului în mod confidențial și nu le va furniza terților. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.
 6. FlightClaimEU nu oferă nici o garanție cu privire la obținerea unui rezultat pozitiv.
 7. Toată comunicarea se efectuează prin intermediul dosarului online sau prin adresa de email a clientului ținută în evidența FlightClaimEU.

Articolul 3: Acorduri

 1. Toate ofertele, făcute sub orice formă, sunt fără obligații și servesc doar ca o invitație la încheierea unui acord, cu excepția cazului în care FlightClaimEU prevede altfel.
 2. Un acord se formează numai dacă și în măsura în care acordul a fost confirmat de FlightClaimEU în scris, prin email sau prin alt mijloc de comunicare, sau atunci când FlightClaimEU a îndeplinit acordul.
 3. Prin încheierea unui acord cu FlightClaimEU, clientul declară că are dreptul de a încheia acest acord sau de a emite instrucțiunea în numele solicitantului/solicitanților indicat/indicați de acesta.
 4. FlightClaimEU are dreptul de a decide împotriva încheierii unui acord sau de a refuza un client și / sau un reclamant, fără a explica motivele. În acest caz, FlightClaimEU va notifica clientul despre situație cât mai curând posibil.
 5. FlightClaimEU își rezervă dreptul de a denunța acordul și / sau o parte a acordului în baza Convenției de la Montreal, în cazul unei situații care împiedică îndeplinirea corectă a acordului, situație care face ca relația cu clientul să nu poată fi continuată.
 6. FlightClaimEU nu este obligat să îndeplinească o obligație pentru client și / sau reclamant (i), dacă este împiedicată să facă acest lucru ca urmare a unei circumstanțe ce nu poate fi controlată de FlightClaimEU și nici …nor if FlightClaimEU is accountable for it by law, juristic act or generally accepted standards.
 7. Toate acordurile încheiate cu FlightClaimEU sunt reglementate de Legislația Olandeză.

Articolul 4: Obligațiile clientului

 1. Clientul este obligat să furnizeze FlightClaimEU toate datele sau informațiile necesare în avans sau după depunerea unei cereri de compensare, la solicitarea FlightClaimEU. Informațiile furnizate de client trebuie să fie reale și corecte. FlightClaimEU nu poate fi în nici un fel responsabilă, în cazul în care informațiile furnizate sunt incorecte.
 2. În toate cazurile, clientul trebuie să coopereze pe deplin pentru a asigura soluționarea cu succes a solicitării de compensație.
 3. Clientul nu trebuie să comunice direct și individual cu compania aeriană. FlightClaimEU nu poate fi în niciun fel responsabilă pentru consecințele care decurg din aceste acțiuni.
 4. Clientul este obligat să notifice FlightClaimEU despre orice comunicare cu compania aeriană în termen de șapte zile.
 5. Nu este permis clientului să predea cererea de compensare către o terță parte.

Articolul 5: Tarife și plăți

 1. Toate sumele sau prețurile FlightClaimEU sunt exprimate în Euro și includ TVA, cu excepția cazului în care se indică în mod explicit altfel în scris.
 2. Comisionul FlightClaimEU de succes este de 25% din valoarea totală a compensației la care clientul/ solicitantul are dreptul în baza secțiunii 7 din Regulamentul 261/2004. Trebuie subliniat faptul că acest comision de succes poate varia. Cele menționate mai sus înseamnă, de asemenea, că dacă, din motive ce țin de procesul de gestionare a cererii de compensare, o cerere trebuie gestionată de o altă divizie, comisionul se poate modifica și el. Clientului i se percepe comisionul de succes FlightClaim, dacă debitorul a efectuat plata către FlightClaimEU, direct către client, reclamant, către asigurător sau orice alt terț / parte în baza Regulamentului 261/2004 sau Convenției de la Montreal.
 3. Pe lângă mențiunile din paragraful precendent, clientul este taxat cu € 25 cheltuieli de administrare pentru fiecare solicitant. Trebuie menționat faptul că aceste costuri de administrare pot diferi în circumstanțe excepționale.
 4. Pentru cazurile în care este inițiată o procedură judecătorească, pentru cererile primite după 1 septembrie 2020, comisionul FlightClaimEU este de 50% din suma totală la care clientul și / sau reclamantul / autoritățile sunt / au dreptul în baza secțiunii 7 din Regulamentul 261/2004. În astfel de cazuri nu va fi perceput niciun cost de administrare. Mai mult, toate procedurile judecătorești vor fi inițiate numai după ce vom avea acordul scris al clientului.
 5. De îndată ce FlightClaimEU a acceptat o cerere de compensare, a fost încheiat un acord între FlightClaimEU, client și solicitant (i). În cazul în care clientul dorește să renunțe la serviciile FlightClaimEU odată ce procesul de obținere a compensației a fost început deja, FlightClaimEU are dreptul să perceapă clientului comisionul său, astfel cum este menționat la „Articolul 5: Tarife și plăți, punctul 2” și „Articolul 5 : Tarife și plăți, punctul 3”.
 6. Imediat ce FlightClaimEU a gestionat cu succes o cerere de compensare, cota convenită va fi transferată băncii clientului în termen de 14 zile de la primirea efectivă a banilor.
 7. În cazul în care clientul este plătit direct de compania aeriană, clientul este obligat să plătească FlightClaimEU comisionul datorat. Aceasta înseamnă că FlightClaimEU are dreptul să colecteze cheltuielile de administrare, precum și 25% din suma totală recuperată, sau 50% din suma totală recuperată pentru cazurile în care a fost inițiată o procedură judecătorească dar și orice costuri suplimentare, inclusiv (fără a se limita la) (costuri extra) judiciare (de încasare), comisioane transfer bani, cheltuieli de judecată, cheltuieli de recuperare sume, taxe de reprezentant autorizat, taxe suplimentare și alte costuri suportate. Această plată trebuie efectuată în termen de șapte zile de la primirea sumei din partea companiei aeriane.